Menu
Frankrijk's toonaangevende fabrikant van aluminium matrijzen

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMEEN

Bij gebreke van een specifiek contract, Alle bestellingen impliceren automatisch de onvoorwaardelijke aanvaarding door de klant van de onderstaande voorwaarden en zijn afstand van alle bepalingen die op zijn bestellingen kunnen worden afgedrukt., Ontvangstbevestigingen, facturen of correspondentie.

BEVELEN

Eventuele speciale aankoopclausules of -voorwaarden die op het bestelformulier van de klant verschijnen, Dat zou in strijd zijn met deze voorwaarden, zou als nietig worden beschouwd. Geen toevoeging, Het weglaten of wijzigen van een van de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden bindt de Verkoper niet, tenzij schriftelijk door hem aanvaard

PRIJS

Bestellingen worden speciaal vervaardigd volgens de specificaties of specificaties van de klant en worden op offerte verkocht. Aanbiedingen zijn alleen geldig binnen de optieperiode, die, tenzij anders bepaald,, is zes maanden. Onze prijzen zijn exclusief BTW en alle andere belastingen of heffingen, Verpakte goederen af fabriek.

TIJD

Levertijden worden te goeder trouw opgegeven, Overschrijding hiervan mag niet leiden tot, noch de annulering van de bestelling, Noch schadevergoeding noch boete voor vertraging, zelfs als de verkoper zijn verplichtingen niet heeft kunnen nakomen wanneer toevallige gebeurtenissen of overmacht zich voordoen, of de verzending ervan.

BETALINGSVOORWAARDEN

Onze diensten zijn betaalbaar op ons hoofdkantoor, of contant geld, hetzij binnen een bepaalde periode, en in de volgende twee gevallen de voorwaarden vermeld in ons aanbod of bij onze aanvaarding van de bestelling. De terbeschikkingstelling van hulpmiddelen of meer in het algemeen de afgifte van een leveringsbon vormt het algemene feit van facturering. "Overeenkomstig de artikelen L.441-3, L.441-6 en D.441-5 van het Franse wetboek van koophandel, Elke betaling van facturen die plaatsvindt na het verstrijken van de betalingstermijn zal resulteren in de verplichting om ons de forfaitaire invorderingsvergoeding te betalen waarin de bovengenoemde teksten voorzien. Deze vrijwaring, vaste regels? mentarily naar 40 € , is verschuldigd door onbetaalde factuur " .

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

In geval van defect of niet-functioneren van de gereedschappen, De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot de vervanging van de betreffende onderdelen voor eventuele materiaal- of fabricagefouten.. Bewijs van het gebrek of het gebrek dat op de klant rust. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken die het gevolg zijn van : normale slijtage van gereedschappen, Vervoer , gebrek aan toezicht of onderhoud, Opslag- of behandelingsvoorwaarden, abnormaal of overmatig gebruik dat niet was voorzien bij de bestelling. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden als er wijzigingen zijn aangebracht door de klant zonder toestemming van de verkoper en als de montage van de gereedschappen niet door de klant wordt uitgevoerd volgens de regels van de kunst. De verkoper kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor verliezen, persoonlijk letsel of materiële ongevallen veroorzaakt door een storing in de levering ervan. In ieder geval is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot zijn personeel en zijn eigen levering..

TERUGKEREN

Elke vordering van niet-conformiteit moet zo snel mogelijk worden ingediend per aangetekende brief met ontvangstbevestiging, ten laatste 10 dagen nadat de tools beschikbaar zijn gesteld. Geen enkele terugzending kan plaatsvinden zonder voorafgaande toestemming van de verkoper. De gereedschappen worden geretourneerd op risico en kosten van de klant als zijn verantwoordelijkheid wordt erkend. Anders draagt de verkoper de risico's en kosten van de retourzending.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Wij behouden ons het eigendom van onze geleverde bestellingen voor tot de betaling van de volledige vastgestelde prijs, In overeenstemming met de bepalingen van de wet 80-335 der 12.05.1980. Dienovereenkomstig, Zodra de goederen ter beschikking worden gesteld, zal de klant ervoor zorgen dat ze in bewaring worden genomen en de risico's dragen, zowel ten aanzien van ons als ten aanzien van die van de. Zij is gebonden aan de verplichtingen van de bewaarder van deze goederen..

INDUSTRIËLE EIGENDOM - VERTROUWELIJKHEID

De overdracht van gereedschappen brengt de overdracht niet met zich mee, aan de klant ; de intellectuele of industriële eigendomsrechten van de verkoper voor zijn fabricagestudies. De door de verkoper verstrekte elementen en documenten van welke aard dan ook moeten hem op verzoek worden teruggegeven zonder dat een ingebrekestelling nodig is. In geen geval, de cliënt kan niet over de studies beschikken, Projecten, Prototypes, Documenten, octrooien of knowhow van de verkoper voor zichzelf, noch ze aan iemand bekend te maken zonder eigendom te hebben verworven of meer in het algemeen een formele overeenkomst van de verkoper. Als een studie echter een zekere mate van complexiteit heeft, De verkoper kan een studiecontract aanbieden. Dit zal dan onderworpen zijn aan een specifieke facturatie. In dit geval worden de plannen en documenten eigendom van de koper, indien uitdrukkelijk overeengekomen.

VERVOER, VERZEKERING

De goederen reizen op risico van de klant ; Het is de verantwoordelijkheid van de geadresseerde om de zendingen bij aankomst te controleren en indien nodig reserveringen te maken bij de vervoerder., overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 133.3 en 133.4 van het Wetboek van Koophandel en dit zelfs indien de verzending gratis werd gemaakt. De verkoper kan, op speciale instructies van de klant de vervoerde goederen te verzekeren. In dat geval, De klant draagt de overeenkomstige extra kosten.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze algemene verkoopvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende contractuele relaties worden beheerst door het Franse recht..

TOEWIJZING VAN BEVOEGDHEID

Voor elk geschil, ook bij incidenteel verzoek, van beroep in garantie of meervoud van verdedigers, Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de bevoegde rechtbank degene is wiens jurisdictie wordt uitgeoefend over de plaats waar onze maatschappelijke zetel is gevestigd.. Onze ontwerpen of aanvaardingen vormen , noch novatie, noch afwijking van deze forumclausule.